Miasto Wisła - oficjalna strona

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 16:00

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 

Na podstawie Zarządzenia Nr Or.0050.6.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta Wisła ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2021/2022.                          

Poniżej przedmiotowy harmonogram:

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2021/2022

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

od 17 maja 2021 r.

do 11 czerwca 2021 r.

od 1 do 9 lipca 2021.

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

do 17 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

18 czerwca 2021 r.

15 lipca 2021 r.

 

4.

 

 

Potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 24 czerwca 2021 r.

do 20 lipca 2021 r.

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

25 czerwca 2021 r.

23 lipca 2021 r.

 

 

 

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, pod warunkiem, że rodzice (prawni opiekunowie) takich dzieci wyrażają chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku w tym samym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021. W takiej sytuacji składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2021/2022 w tym samym przedszkolu / oddziale przedszkolnym. Deklarację taką należy złożyć w terminie od 10 do 16 maja 2021 r. W przypadku niezłożenia przez rodziców deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego, bądź w przypadku chęci zmiany przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla swojego dziecka w roku szkolnym 2021/2022  -  dziecko podlega rekrutacji.

 

Zasady rekrutacji określają przepisy art.130-131, art. 153-158 w związku z art.29 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910). Zgodnie z przepisami tej ustawy rekrutacja będzie się odbywała dwuetapowo:

 • w pierwszym etapie - w oparciu o kryteria ustalone bezpośrednio w treści ustawy:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

 • w drugim etapie - w oparciu o kryteria dodatkowe, punktowane, ustalone przez Radę Miasta Wisła w uchwale XXVI/377/2021 z dnia 28 stycznia 2021r.

 

Kryteria dodatkowe oraz przypisane im punkty (określone w w/w uchwale) to:

 

 • dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju - 35 pkt. (dotyczy placówek, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju na podstawie art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
 • dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym -30 pkt.,
 • dziecko, którego oboje rodzice pracuje (świadczą pracę na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych) i nie przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko) -18 pkt.,
 • dziecko z rodziny objętej pomocą MOPS-u korzystającej ze świadczeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej -16 pkt.,
 • dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola -10 pkt.,
 • dziecko zgodnie z kryterium wieku – od najstarszego – jako kryterium rozstrzygające w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów i ograniczonej liczby miejsc - 5 pkt.

 

Spełnianie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni opiekunowie) powinni udokumentować, w zależności od kryterium, albo stosownym oświadczeniem albo oryginałem dokumentu lub jego kopią potwierdzoną za zgodność. Spełnianie kryteriów dodatkowych dokumentuje się na podstawie stosownych dokumentów lub kopii potwierdzonej za zgodność (opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – w przypadku kryterium nr 1, wniosek rekrutacyjny – w przypadku kryterium nr 2);  oświadczeń (w przypadku kryterium nr 4 i 5) oraz zaświadczeń ( w przypadku kryterium nr 3).

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 oraz wzory dokumentów można uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 033 8552944, e-mail: mzeas@um.wisla.pl

 

Poniżej do pobrania wzory dokumentów potrzebnych przy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022.   
 

Partnerzy

Herb miasta Nepomuk
Herb miasta Jablunkov
Herb miasta Rheinhausen
Herb miasta Hukvaldy
Herb miasta Bullylesmines
Herb miasta Coka
Herb gminy Jastarnia
Mapa Miasta
Gospodarka odpadami
e-urzad
Prawo lokalne
Dziennik ustaw
Kamerka Internetowa

Szybki kontakt

Masz do nas pytania?

Twój adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Wiśle w celu służącym do odpowiedzi na moje pytanie.

Treść pytania*

* - pola obowiązkowe
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła z siedzibą w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, tel. +48 33 8552425, fax +48 33 8552995, email: um@wisla.pl.
Urząd Miejski w Wiśle
43-460 Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3